Zadania Inspekcji Weterynaryjnej - szczebla powiatowego

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1. zwalczanie:

a.
chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,

b.
chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;

2. monitorowanie zakażeń zwierząt;

3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;

4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5. sprawowanie nadzoru nad:

a.
bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b.
wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

c.
wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,

d.
zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,

e.
obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,

f.
wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g.
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

h.
przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;

7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

8. nadzór nad przejściami granicznymi z Białorusią.